آشنایی با فضای کاریی همتک


بازدید دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از همتک در تاریخ 24 تیر 98


Copyright © 2019 Ham-tech.ir / All rights reserved.