خروس نباشیم، Ego دشمن ماست!

Ego (غَبغَب) به مجموعه‌ای از خصوصیات انسانی گفته می شود از جمله غرور، حق به جانب بودن و مبرا پنداشتن خود از اشتباه. این خصوصیت به شدت بی‌رنگ و بی‌بو و بی‌علامت است! دچار آن می‌شویم بی‌آنکه متوجه وجودش شده باشیم و به تنهایی می‌تواند یک کسب‌وکار را حتی وقتی در بهترین و موفق‌ترین وضعیت خود قرار دارد، به کلی نابود کند.

ادامه مطلب