مراقب همدیگر باشید و در عین حال رک و راست انتقاد کنید!

مدیران و رهبران وظایف سنگینی بر عهده دارند: تیم سازی، راهنمایی به افراد و ایجاد خروجی مطلوب.در یک نگاه بزرگتر، همه ما نسبت به کاری که انجام میدیم، رهبر یا مدیر به حساب می آییم و نیاز به داشتن روابط خوب، برای رسیدن به خروجی مطلوب را بارها حس کردیم. اما یک «رابطه خوب» به چه معناست؟

ادامه مطلب