مراقب همدیگر باشید و در عین حال رک و راست انتقاد کنید!

مدیران و رهبران وظایف سنگینی بر عهده دارند: تیم سازی، راهنمایی به افراد و ایجاد خروجی مطلوب.در یک نگاه بزرگتر، همه ما نسبت به کاری که انجام میدیم، رهبر یا مدیر به حساب می آییم و نیاز به داشتن روابط خوب، برای رسیدن به خروجی مطلوب را بارها حس کردیم. اما یک «رابطه خوب» به چه معناست؟

ادامه مطلب

خروس نباشیم، Ego دشمن ماست!

Ego (غَبغَب) به مجموعه‌ای از خصوصیات انسانی گفته می شود از جمله غرور، حق به جانب بودن و مبرا پنداشتن خود از اشتباه. این خصوصیت به شدت بی‌رنگ و بی‌بو و بی‌علامت است! دچار آن می‌شویم بی‌آنکه متوجه وجودش شده باشیم و به تنهایی می‌تواند یک کسب‌وکار را حتی وقتی در بهترین و موفق‌ترین وضعیت خود قرار دارد، به کلی نابود کند.

ادامه مطلب