هبیوکس

هبیوکس

حوزه فعالیت:پزشکی و سلامت | بینایی ماشین

هبیوکس با استفاده از هوش مصنوعی و بینایی ماشین، حرکات بیماران و سالمندان را ردیابی کرده و حرکات اصلاحی به آنها پیشنهاد می کنداین سامانه دستیار هوشمند متخصصان فیزیوتراپی و طب فیزیکی استاین محصول همچنین می تواند حرکات ورزشی افراد و ورزشکاران در منزل را به طور دقیق کنترل و ارزیابی نماید و یک برنامه ورزشی اصولی و منظم به افراد پیشنهاد دهد.