– ما که هستیم؟ –

ﻫﻤﺘﮏ، اوﻟﯿﻦ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ درﮐﺸﻮر

ﻫﺪف ﻣﺎ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﺠﺎد و رﺷﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.

چشم‌انداز همتک

ما به دنبال ایجاد پلتفرم‌هایی جامع برای توسعه کسب‌وکارهای هوش‌ مصنوعی هستیم، تلاش می‌کنیم ریسک ایجاد یک کسب‌وکار نوپا در این حوزه  را کم کنیم و زمان رسیدن به بازار را به حداقل ممکن برسانیم. فردای جهان، به هوش مصنوعی گره خورده است و ما، تلاش می‌کنیم مرجع کارآفرینی در حوزه هوش مصنوعی در کشور باشیم.

- پردازش عددی -

هوش تجاری

راهنمای جستجو

اینترنت اشیاء

مدل‌های پیش‌بینی

- بینایی ماشین -